section
Život bource morušového a výroba hedvábí

Život bource morušového a výroba hedvábí

05.03.2021

Život bource morušového
蚕的一生
The life of silkworm

Bourec morušový se živí především morušovými listy a během svého života musí projít čtyřmi vývojovými fázemi: vajíčko, larva (bourec morušový), kukla a dospělec (můra). Nejprve se z vajíček vylíhnou larvy, které po zruba 30 dnech dorostou do velikosti dospělého bource. Dospělý bourec morušový se opřádá hedvábným vláknem a zároveň i zámotkem. O týden později se promění v dospělého motýla (můru), dostane se ven z kukly a poté s samice spojí se samcem, přičemž zemře brzy po nakladení vajec. Vejce bource morušového se líhnou ve správném období a poté začínají nový život.

蚕以桑叶为主要食物,一生要经历卵、幼虫(蚕)、蛹、成虫(蛾)四个阶段。首先,蚕卵孵化出蚁蚕,经过3-4次的蜕皮,约30天后长成熟蚕,熟蚕吐丝结茧,同时成蛹,一周后化蛾,钻出茧壳,雌雄交配,产卵后死去。蚕卵在适当的季节孵化,然后开启新的一生。

Silkworm takes mulberry leaves as its main food, and has to go through four stages: egg, larva (silkworm), pupa and adult (moth). First of all the eggs hatch, then it grows into a mature silkworm about 30 days later. The mature silkworm spins silk and cocoons at the same time. One week later, It turns into a moth, and gets out of the cocoon shell, then the female silkworm mate with male, and dies after laying eggs. Silkworm eggs hatch in the right season and then start a new life.

 

Ukázky chovu bource morušového, výroby hedvábí a tkaní
《蚕织图》微缩模型
Illustrations of Sericulture and Weaving

3D model (na fotografiích 23 až 40 vychází) z malby Ukázka chovu bource morušového, výroby hedvábí a tkaní vyhotovené na svitku, které obsahuje rovněž komentáře od císařovny Wu (1115-1197). Tato malba pochází z doby vlády císaře Gaozonga, panovníka z Jižní dynastie Sung. Model nám zpostředkovává podrobný obraz produkce hedvábí během doby vlády dynastie Jiždní Sung, a to na území dnešní provinice Zhejiang. Proces je zde vyobrazen od pěstování bource morušového až po samotné tkaní hedvábí.

此微缩模型以南宋高宗吴皇后题注本《蚕织图》为蓝本,描绘了南宋初期浙东一带种桑、养蚕、织造等丝绸生产过程。

This three-dimensional model is based on the scroll painting, Illustrations of Sericulture and Weaving, with a commentary by Empress Wu(1115-1197)during the reign of the Gaozong emperor of the Southern Song dynasty. The model presents a detailed picture of silk production in present-day eastern Zhejiang province during the Southern Song dynasty, from the cultivation of mulberry trees and silkworms to silk weaving.

Zdroj: Muzeum čínského hedvábí
来源:中国丝绸博物馆
Source:China Silk Museum

http://www.chinasilkmuseum.com/