section

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) účinné od 25. 5. 2018

Konfuciův institut Vysoké školy finanční a správní, a.s., IČO: 04274644, sídlem Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice, (dále jen „VŠFS“ či „správce“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech a za tímto účelem poskytuje subjektům údajů následující informace.

1.    Správce osobních údajů

Na VŠFS je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • ID datové schránky: 6rq65x3
 • emailem na adrese: info@vsfs.cz,
 • poštou na adrese: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VŠFS obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn nad rámec práv, se kterými se obrací přímo na správce, jak je výše uvedeno, podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se rovněž mohou obracet na VŠFS v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaný pověřenec pro školu je: Mgr. Vladimír Oliberius

3.    Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává zejména osobní údaje, které jsou nezbytné k realizaci jeho činnosti, a to přímo či nepřímo, a v souvislosti s jejím výkonem.

Správce zpracovává osobní údaje výhradně z důvodů předpokládaných čl. 6 GDPR, a to zejména na základě požadavku stanoveného právními předpisy, z důvodu nezbytnosti při plnění úkolů ve veřejném zájmu, z důvodu plnění z uzavřených smluv či na základě oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu osob, o jejichž údaje se jedná.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující účely v naznačeném rozsahu:

 

  Účel zpracování Právní základ zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

1.

Studijní záležitosti, vedení povinné dokumentace

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění právní povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení,

zákona č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění,

další nezbytné údaje pro zajištění vzdělávání

uchazeči studenti absolventi

předsedkyně představenstva, rektorka, prorektoři, děkan, proděkan, určení

akademičtí pracovníci, kvestorka, ředitel/ka odboru, MŠMT,

Cizinecká policie, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, zaměstnanci odboru

studijních záležitostí

2.

Ubytovací služby

 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

ubytovaní

předsedkyně představenstva, kvestorka, vedoucí týmu Campus, určení

zaměstnanci, Cizinecká policie

3.

Knihovnické služby

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle Knihovní zákon zákona č. 257/2001 Sb.,

knihovní zákon a jeho prováděcí vyhláška č. 88/2002 Sb.

student, zaměstnanec,

absolvent, veřejnost

zaměstnanci centra knihovnických služeb

4.

Vzdělávací činnost

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č.

6/1993 Sb., o České národní bance,

zaměstnanec, student, klient

předsedkyně představenstva, rektorka, prorektoři, děkan, proděkan, vedoucí katedry,

ředitel/ka odboru, ředitel/ka institutu, příslušní

zaměstnanci úseku,

5.

Výzkumná činnost

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle osobní údaje v rozsahu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací,

nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o

informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

student, zaměstnanec zapojený ve výzkumné

činnosti

předsedkyně představenstva, rektorka, kvestorka, prorektor pro výzkum a vývoj,

ředitel UVC, příslušní zaměstnanci

Univerzitního výzkumného centra,

ředitel odboru výzkumu a vývoje,

příslušní zaměstnanci úseku, děkan, proděkan,

poskytovatelé

6.

Zahraniční spolupráce

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

na území České republiky, NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č.1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program„Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu,mládež a sport a zrušují rozhodnutí č.1719/2006/ES, č.1720/2006/ES a č.1298/2008/ES.

student, zaměstnanec

předsedkyně představenstva, rektorka, kvestorka, prorektor pro mezinárodní vztahy,

příslušní zaměstnanci úseku,

7.

Správní řízení

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci

identifikační údaje účastníků řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

další údaje dle předmětu řízení

účastníci řízení

předsedkyně představenstva, rektorka, prorektor, kvestorka, kancléř,

děkan, ředitel/ka odboru

8.

Personální a mzdová agenda zaměstnanců školy

 • nezbytnost pro splnění smlouvy
 • nezbytnost pro splnění právních povinností

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení, zákona č.

48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění,

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zaměstnanci

smluvní subjekt zajišťující personální

a mzdovou agendu, předsedkyně představenstva, kvestorka,

příslušní zaměstnanci úseku, ČSSZ,

zdravotní pojišťovna, Ministerstvo financí

9.

Účetní a daňové doklady, faktury, výkazy a přehledy Smlouvy Poskytnuté dary

 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro splnění smlouvy

 

osobní údaje v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále pak zejména podle

podle zákona č.

563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

dodavatel, odběratel zaměstnanci smluvní

strany pověření zaměstnanci, darující

smluvní subjekt zajišťující ekonomickou agendu,

předsedkyně představenstva, kvestorka, příslušní

zaměstnanci úseku, dodavatel, odběratel,

10.

BOZP a PO, Evidence úrazů

 • nezbytnost pro splnění úkolů ve veřejném zájmu
 • nezbytnost pro splnění právních povinností
 • nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů     třetího subjektu

osobní údaje v rozsahu nařízení vlády č.

201/2010 Sb., o

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a dále pak

zejména podle zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, zákona č. 133/1985 Sb., o

požární ochraně

zaměstnanci, studenti, zraněné osoby svědkové úrazu

smluvní subjekt zajišťující personální agendu, předsedkyně představenstva, kvestorka,

příslušní zaměstnanci úseku, zdrav. pojišťovna, pojišťovna Kooperativa Inspektorát práce,

příp. Policie ČR

 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů správce či třetích osob, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování osobních údajů se ve vztahu k jednotlivým typům údajů odvíjí od povinnosti správce prokázat různé právní skutečnosti.

Doba zpracování pro daný účel je subjektu údajů sdělena při zahájení zpracování a opakovaně bude sdělena na učiněnou žádost subjektu údajů.

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.